Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tanıtımı

Jeoloji Nedir?

Jeoloji, yerkabuğunun bileşimini, yapısını, evrimini, onu şekillendiren süreçleri ve bu süreçlerin insan ve yaşam üzerinde etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzdeki teknolojik gelişmelere dayalı olarak Jeoloji Mühendisliği hizmet yelpazesi önemli oranda genişlemiştir. Bölümüzden mezun olacak öğrenciler, yerkabuğu üzerine inşa edilecek, baraj, tünel, yol, köprü, boru hatları, enerji santralleri bina vs. herhangi bir mühendislik yapısının planlanması, tasarımı, ve inşaat aşamalarında görev alır.

Computer-generated imagery depicting the perpetual convection of hot plumes of rock from the earth's core to its crust.  volkan

Kent Planlamasının tüm jeolojik parametreleri (Arazi kullanım planlarının hazırlanması; yer seçimi kararları, zeminin kazılabilirliği, yer altı suyunun derinliği, agrega malzeme, afet tehlike potansiyeli vb) içeren yerleşime uygunluk haritalaları ile zemin etüdleri yaparak aktif olarak görev alırlar.  Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilen mühendislik yapıları için gerekli altyapıyı araştırarak insan yaşam standartlarının artırılmasında görev alır.

tunels  baraj

Bununla beraber Jeoloji mühendisleri, jeoloji bilgisini yer altı enerji kaynaklarından yararlanılması çalışmalarında kullanırlar. Petrol, doğalgaz, jeotermal enerji, su, maden yatakları gibi yerkabuğu içerisinde belli jeolojik süreçler sonucu oluşan ve ülke ekonomisi ve insan yaşam standartları bakımından önemi tartışılmaz olan doğal servetlerin aranması, araştırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmaları çalışmalarını yürütürler. Bu gibi doğal kaynakların hangi jeolojik ortamlarda olabileceği, ancak konusunda uzman jeoloji mühendislerinin temel çalışmaları ile ortaya çıkarılır.

 Ayrıca jeoloji mühendisleri, yeryuvarı üzerinde meydana gelen deprem, volkanik aktivite, toprak kayması, kaya düşmesi, sıvılaşma, sel gibi doğa olaylarını incelerler. Doğal afet olarak nitelenen bu olayların insan yaşamı ve ülke ekonomisi üzerine etki edebileceği zararları ve kayıpları en aza indirgemek için çalışırlar. Afet tehlike ve risk değerlendirmeleri; kütle hareketleri tanımlama, sınıflama, izleme , duraylılık analizleri ve stabilizasyon önlemlerinin belirlenmesi için jeolojik ve jeoteknik etütlerde; yer altı suyu ve toprak kirliliği, atık depolama vb çevresel sorunların çözümünde görev alırlar.

  deprem  kutle_har

Yeryuvarı içerisinde jeolojik süreçlerle oluşan ve turizm potansiyeli olan, fosil alanları, mağralar, kanyonlar, buzullar, peri bacaları, travertenler, volkanik alanlar gibi jeosit potansiyelleri olan alanların belirlenmesi, koruma altına alınması ve ülke ekonomisine kazandırılması çalışmaları da jeoloji mühendislerinin bir başka çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Bununla beraber, tıbbi Jeoloji (fosil yakıtlar, jeotermal kaynaklar, içme suyu arsenik, flor, iyot, selenyum kirlilikleri, radon gazı etkisi, asbest ve silis vs. mineral tozları etkileri); jeoarkeoloji (antik dönem kentlerin jeolojik ve jeomorflojik özellikleri, yeraltı kaynakları, doğal afet özellikleri) jeoloji mühendislerinin multidisipliner çalışmalar yaptığı diğer sektörlerdir.

pamukkales  dinazor

kapadokya1  Ammonit

24 Temmuz 2018, Salı 377 kez görüntülendi