NEDEN AKÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ?

 

Jeoloji Mühendislerinin çalışma konuları ve araştırma sonuçları, açık olarak İnsan Yaşamı ve Ülke Ekonomisi üzerine odaklanmaktadır:

1. İlgi Alanı: Doğal Afetler (Deprem, tsunami, volkanik aktivite, heyelan, kaya düşmesi, sel vs. araştrmaları)

Amaç: İnsan ve Yaşam üzerine etki edebilecek doğal afet zararlarının ve ekonomik kayıpların enaza indirgenmesini sağlamak

2. İlgi Alanı: Doğal Kaynaklar (Enerji Kaynakları, Su, jeotermal, maden, petrol, doğalgaz, mineral vs araştırmaları)

Amaç: Doğal kaynakları araştırmak, yerlerini tespit etmek ve Ülke Ekonomisine kazandırmak

3. İlgi Alanı: Mühendislik Yapıları (Bina, yol, köprü, baraj, tunel, boru hatları zemin araştırmaları)

Amaç: Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilen mühendislik yapıları için gerekli altyapıyı araştırarak İnsan Yaşam standardını artırmak.

4. İlgi Alanı: Jeoturizm, Jeoarkeoloji, Tıbbi jeoloji, Adli Jeoloji, Pedojeoloji, Askeri jeoloji

Amaç: Jeoturizm, Tıbbi Jeoloji gibi multidisipliner alanlarda faaliyet göstererek, Ülke Ekonomisi ve İnsan Yaşamı üzerine katkılar sağlamak.

Mezun olan öğrencilerimiz, ülkemizdeki yaklaşık 30 üniversitenin Jeoloji, Jeofizik ve Maden Mühendisliği Bölümlerinde ve birçok araştırma merkezlerinde çalışarak akademik olarak kendilerini geliştirebilecekleri gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Devlet Su İşleri (DSİ), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknolji Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özellikle maden, petrol, doğalgaz, su arama ve değerlendirme ile jeoteknik hizmetler sunan özel şirketlerde iş bulabilmektedirler. Arama ve araştırma faaliyetlerini sürdüren arazi jeologları doğa ortamında, açık havada çalışırlarken, fosilbilim, mineraloji, hidrojeoloji, zemin mekaniği, kaya mekaniği, jeokimya, uzaktan algılama, maden yatakları üzerine çalışan jeoloji mühendisleri genellikle laboratuvar ve büro ortamlarında çalışırlar.

jeolog  lab

Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan gelişmeler, ülke ekonomisi ve kalkınması bakımından enerji kavramının ne kadar önemli olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Bu bakımdan enerji kaynaklarının aranması, ortaya çıkartılması ve işletilmesi son yıllarda hem kamu hem de özel sektör çalışmalarında kendini göstermiştir. Ülkemizde özellikle petrol, doğalgaz, jeotermal, su, kömür, mermer, altın, bor, demir vs doğal kaynakları arayan, araştıran ve işleten yerli ve yabancı, kamu ve özel şirket sayılarında belirgin bir artış gözlenmektedir. Bununla beraber bu çalışmalarda görev yapacak jeoloji mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle son yıllarda meydana gelen 1999 Marmara depremleri ve 2011 Van depremi ile ülkemizde sıklıkla karşılaşılan, toprak kaymaları, sellenmeler gibi doğal afetler insan yaşamı ve ülke ekonomisine büyük zararlar vermiştir. Doğal afet zararlarının en aza indirgenebilmesi amacıyla hazırlanan ve 2012 yılında yürürlüğe giren Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) uyarınca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından desteklenen çalışmalarda çalışacak jeoloji mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

gezi1

Kamuoyunda “kentsel dönüşüm” olarak bilinen  31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince  yapılacak olan çalışmalar kapsamında, Jeoloji, Harita, İnşaat, Çevre Mühendisleri disiplinlerarası çalışmalar yürütmektedir. Kent planlaması ve uygulamalı imar planlarına esas olacak şekilde büyük ölçekli aktif tektonik amaçlı jeoloji haritalarının, zemin türü ve yeraltı suyu seviye değişimini gösteren haritaların, zemin sıvılaşma risk haritalarının, kütle hareketlerini (heyelan, sel,  kaya düşmesi vb. gibi) gösteren haritaların, mikrobölgeleme haritaları, zeminin jeoteknik ve mühendislik özelliklerini gösteren haritaların üretilmesi aşamalarında çalışacak yetişmiş jeoloji mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya petrol rezervlerinin büyük bölümünün yer aldığı Orta Doğu ve Hazar Bölgelerinin hemen yanı başında yeralan ülkemizde, doğudan gelen doğalgaz ve petrolün AB ülkelerine Türkiye üzerinden taşımayı amaçlayan boru hattı projeleri (örn. TANAP, Nabuco, Mavi Akım vs.); yüksek hızlı tren projeleri ve otoyol projeleri gibi çizgisel gidişli mühendislik tasarımları planlanmaktadır. Gelecek yıllarda,  jeopolitik bakımdan önemli bir bölgede yeralan ülkemizin kalkınmasında stratejik rol üstlenecek bu gibi projelerde çalışacak yetişmiş jeoloji mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Dünya petrol rezervlerinin büyük bölümünün yer aldığı Orta Doğu ve Hazar Bölgelerinin hemen yanı başında yeralan ülkemizde, doğudan gelen doğalgaz ve petrolün AB ülkelerine Türkiye üzerinden taşımayı amaçlayan boru hattı projeleri (örn. TANAP, Nabuco, Mavi Akım vs.); yüksek hızlı tren projeleri ve otoyol projeleri gibi çizgisel gidişli mühendislik tasarımları planlanmaktadır. Gelecek yıllarda,  jeopolitik bakımdan önemli bir bölgede yeralan ülkemizin kalkınmasında stratejik rol üstlenecek bu gibi projelerde çalışacak jeoloji mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Son yıllarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen 3194 Sayılı İmar Kanunu ve gerekse Yapı Denetim Uygulama Yönetmenliği, zemin ve temel etütlerinin yaptırılması ve denetlenmesine yönelik belediyelere ve yapı denetim kuruluşlarına önemli sorumluluklar yüklemiştir. Bu kapsamda belediyelere Jeoloji Mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Halen ülkemizde birçok belediyede çalışacak jeoloji mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan bir diğer sektör, turizm sektörüdür. Turizmin var olma nedeni doğal, tarihi, kültürel değerlerdir. Jeoturizm son yıllarda gelişmeye başlayan ve özetle jeolojik süreçlerle oluşan doğal değerleri ortaya çıkararak insanların beğenisine sunan bir sektördür. En geniş kapsamıyla, güncel veya eski herhangi bir jeolojik süreci, olayı veya özelliği ifade eden kaya, mineral, fosil topluluğu, yapı, istif, yerşekli veya arazi parçası olarak tanımlanan jeosit alanların belirlenmesi, tanımlanması ve ulusal kaynak potansiyelinin ortaya çıkartılması için 2003 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Jeolojik Mirası Araştırma Projesi ( TÜJEMAP) başlatılmıştır. Gelecek yıllar içerisinde de Ülke bazında yapılacak olan bu çalışmalarda görev alacak dinamik jeoloji mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.  Jeoarkeoloji çalışmaları kapsamında, antik dönem bir yerleşim alanının jeolojik yapısı, yeraltı su kaynakları, maden yatakları, erozyonun tesbiti ve doğal ortamdan bugünkü ortama geçiş nedenleri, çok disiplinli projeler kapsamında ve özellikle uygulamalı jeoloji metodlarıyla araştırılabilir. Son Yıllarda, Jeoloji sadece arazilerin değil insanların içinde yaşadığı çevrenin sorunlarıyla da ilgilenen bir bilim dalı haline gelmiştir. Bu ilgi alanlarından biri de sağlıktır. Tıbbi jeoloji, doğal jeolojik etmenler ile insan ve hayvan sağlığı arasındaki ilişkileri ve bu tür sağlık sorunlarının coğrafi dağılımında sıradan çevresel etkenlerin etkisini anlatmaya çalışan bilimdalıdır. Tıbbi jeoloji, araştırmalarında jeoloji mühendisleri, tıp doktorları, biyologlar, veterinerler, Ziraatçılar, Kimyacılar gibi değişik bilim dallarından araştırıcıların katılacağı multidisipliner bir araştırmayı gerektirmektedir. Bugün hukuka intikal eden ve yerbilimlerini ilgilendiren örneğin doğal afetler sonrası insanları etkileyen yada tarihi kazılarda orataya çıkan mineral-kayaç örneklerinin analizinde olduğu gibi bir çok konuda konusunda uzmanlaşmış Jeoloji Mühendislerinin görüşleri alınmaktadır. Adli jeoloji bilimi olarak adlandırılan bu çalışmalar kısaca jeoloji alanındaki bilgilerin adaletin hizmetine sunulmasıyla ilgilenen bir daldır. İnsan, hayvan ve bitkilerin yaşamlarının sürekliliğine olanak sağlayan besin maddelerinin kökeni topraktan kaynaklanmaktadır. Topraklar ise mineral ve kayaç parçalarının ayrışması ile oluştuğundan, kayaç çeşitliliği de ne tür toprak oluşabileceğinin bir anahtarıdır. Bu konuda Jeoloji bilimi ile toprak bilimi birbirinden ayrılamaz bir ikili oluştururlar. Askeri jeoloji biliminde ise, jeoloji mühendisleri daha çok arazinin fiziki yapısı, jeolojisi, toprak yapısı konularında çalışamalar yapmaktadır.